text.skipToContent

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte R&D Spandex AB och Kunden träffat andra skriftliga avtal. Villkoren i nedan är gällande för samtliga leveranser som sker mellan R&D Spandex och Kund.

1. Anbud priser m.m.

R&D Spandex är endast bunden av skriftliga avtal och offerter. R&D Spandex offerter gäller under 30 dagar från utskriftsdatum. Eventuella ändringar i av R&D Spandex angivna offerter gäller endast om de skriftligen bekräftats. Devalvering och valutaförändringar samt förändringar av tullar, varuskatter, acciser, andra offentliga avgifter eller förändrat kostnadsläge för R&D Spandex i form av exempelvis höjda leveranspriser, leverantörspriser, löneökningar, som medför ökade kostnader för leveransens fullgörande, berättigar R&D Spandex att höja angivet listpris. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt, accis eller annan offentlig avgift. Försäljning sker om inget annat avtalats i SEK.

2. Betalning

Betalning skall ske inom tjugo (20) dagar räknat från fakturans datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 20 procent samt härutöver lagstadgad påminnelseavgift med SEK 60. R&D Spandex äger alltid rätt att inhämta kreditupplysning om Kunden och om det behövs begära säkerhet för betalningens fullföljande. För det fall godtagbar säkerhet inte kan lämnas, äger R&D Spandex rätt att häva köpet. Alla levererade produkter är R&D Spandex egendom till full betalning erlagts, om så inte sker äger R&D Spandex rätten att återta produkterna.

3. Leverans och frakt

R&D Spandex erbjuder fraktfri leverans med egen turbil eller av R&D Spandex avtalade transportföretag i de fall ordersumman överstiger SEK 2 500. Detta gäller dock inte skrymmande gods. Om annan speditör krävs av Kund, levereras materialet FCA (Free Carrier Laholm Incoterms 2010) vilket innebär att Kunden själv står för frakten och kan anvisa transportföretag/transportsätt enligt önskemål, dvs. ”mottagarfrakt”, alternativt kan R&D Spandex ombesörja leveransen via av R&D Spandex avtalade transportföretag och debitera Kund för fraktkostnaden. Vid lägre ordervärde än SEK 2 500 sker leverans i tillämpliga fall med turbil mot en kostnad av SEK 79 per frakt. För leveranser utanför turbilsområdet levereras materialet FCA (Free Carrier Laholm Incoterms 2010) - se ovan - om ordervärdet understiger SEK 2 500. Med skrymmande gods avses rullar som överstiger 160 cm och skivmaterial större än 70 x 100 cm. För skrymmande leveranser till Kunder som inte har tillgång till R&D Spandex turbil debiteras 50 % av fraktkostnaden och frakt sker med av R&D Spandex avtalade transportföretag. Har Kunden tillgång till R&D Spandex turbil men väljer annat fraktsätt gäller FCA (Free Carrier Laholm Incoterms 2010). Efter att order gått iväg skickas ett e-postmeddelande till Kunden innehållande sändningsnummer för att kunna spåra försändelsen. Kostnader för farligt gods och expressgods debiteras Kunden. För av R&D Spandex transporterade varor tecknar R&D Spandex transportförsäkring medan Kunden tecknar transportförsäkring enligt FCA. Kunden är skyldig att vid mottagande av vara, kontrollera om varan är transportskadad och omgående anmäla eventuell skada till transportören samt skriva anmärkning på fraktsedel. Skadat emballage skall sparas. Vid transport från Kunden till R&D Spandex är Kunden ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

4. Ersättningsartiklar

R&D Spandex AB förbehåller sig rätten att göra löpande sortimentsförändringar.

5. Reklamationer och returer

Alla reklamationer för skadade eller felaktiga varor eller anmärkning på faktura skall göras skriftligt till R&D Spandex utan dröjsmål, dock senast inom åtta (8) dagar från det att varan levererades. Felaktig vara returneras fraktfritt med av R&D Spandex anvisat transportsätt inom 14 dagar, tillsammans med av R&D Spandex erhållen retursedel. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för Kunden. Felaktig vara får inte skickas mot postförskott. Kund äger rätt att avbeställa och/eller returnera beställd produkt/-er efter skriftligt godkännande från R&D Spandex AB, så kallat återköp. Vid återköp krediteras Kunden fakturerat belopp med avdrag av 20 % dock lägst SEK 500. Vid samtliga returer skall användas en av R&D Spandex tillhandahållen retursedel. Endast varor som returneras oskadade och i oöppnad originalförpackning godkänns för återköp. Returfrakt vid återköp erlägges av Kunden. Retur vid återköp skall alltid ske inom 14 dagar efter det att R&D Spandex godkänt återköpet. Specialbeställda varor eller bearbetade produkter återköps ej.

6. Begränsningar av skadeståndsskyldighet m.m.

Levererad vara, vilken vid leveranstidpunkten var behäftad med fel som är direkt hänförligt till materialoch/ eller tillverkningsfel, ersätts av R&D Spandex med felfri vara. R&D Spandex totala skadeståndsansvar av vad slag det vara må är alltid begränsat till den för produkten/-erna erlagda köpeskillingen. Utöver detta har Kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning. Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från R&D Spandex sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att R&D Spandex skriftligen medgivit detta. Publicerad information om av R&D Spandex sålda produkter härrör i förekommande fall från R&D Spandex olika leverantörer. Denna information utgör i sig inte någon garanti från R&D Spandex att produkten/- erna till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att produkten uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar. Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive produkt samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att Kunden själv noggrant skall bedöma produktens lämplighet för avsedd användning. Av R&D Spandex, vid varje tillfälle lämnad användningsteknisk rådgivning, motsvarar den kunskap som R&D Spandex vid varje tillfälle besitter om produkterna och produkternas användningsområde och möjligheter. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om produkternas speciella egenskaper eller användningsområde, varför det åligger Kunden att själv testa produkternas egenskaper för slutkundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.

7. Leveransövervakning

R&D Spandex förbehåller sig rätten att restnotera eller annullera order på vara som är slut på lager. Om varan beräknas komma in på lager inom rimlig tid, restnoteras varan varvid leverans sker snarast möjligt, utan extra kostnad för Kunden.

8. Oförutsedda händelser

R&D Spandex bär inte ansvar för ett icke-uppfyllande i händelse av orsaker utanför dess rimliga kontroll (force majeure) inkluderande bl a strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsproblem, valutafluktuationer, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrofer. R&D Spandex skall ha rätt till en rimlig förlängning av tiden för fullgörelse, dock, om sådan orsak skulle vara längre än 60 dagar har Kunden rätt att genom skriftlig underrättelse häva köpet utan rätt till ersättning.

9. Övrigt

I samband med beställning från R&D Spandex anger Kunden specifika företagsuppgifter m.m. Detta innebär att Kunden godkänner lagring och användning av dessa uppgifter i R&D Spandex verksamhet för att fullfölja R&D Spandex åtaganden mot Kunden.

10. Tvist

Eventuell tvist skall slitas av allmän domstol enligt svensk lag.

text.skipToNavigation
 Tillbaka till toppen

Du håller på att byta till  hemsidan.

Genom att byta till  hemsidan kommer du att loggas ut automatiskt.

Ja, jag vill fortsätta.Nej, jag vill stanna kvar.

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Beställning avbruten

R&D Spandex-konto krävs

Tiden är ute

Du har blivit utloggad på grund av inaktivitet.
Klicka OK för att fortsätta och logga in igen.

Varför? Detta minskar risken att någon annan får tillgång till din information om du glömt att logga ut.

OK

Laddar ...