Všeobecné obchodné podmienky | Spandex - Leading Brands for Graphic Solutions
text.skipToContent

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť Spandex s.r.o., sídlo Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava, IČO 17330386 je riadne založenou spoločnosťou podľa obchodného práva a existujúcou podľa slovenských právnych predpisov, zapísanou v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 1574/B, ktorá podniká v oblasti predaja materiálov a technológií na výrobu reklamy.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") popisujú a špecifikujú práva a povinnosti vyplývajúce z obchodného záväzkového vzťahu medzi spoločnosťou Spandex s.r.o. ako Predávajúcim na strane jednej a treťou osobou ako Kupujúcim na strane druhej. Tento vzťah vzniká a upravujú týchto VOP je daná okamihom, v ktorom nastane akákoľvek z následne uvedených skutočností:
a) Uzatvorením rámcovej kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a spoločnosťou Spandex s.r.o.
b) Priamym odberom Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho
c) Akceptovaním objednávky Kupujúceho spoločnosťou Spandex s.r.o.


II. Vymedzenie pojmov
Predávajúcim sa rozumie Spandex s.r.o., Kupujúcim všetky ostatné fyzické či právnické osoby vstupujúce do obchodného záväzkového vzťahu s Predávajúcim. Tovarom sa rozumie predmet dodávky. Objednávkou sa rozumie právny úkon Kupujúceho ohľadom kúpy Tovaru od Predávajúceho.
Cenník je dokument zverejnený spoločnosťou Spandex s.r.o. na jej web stránke a obsahuje ceny Tovaru Predávajúceho. Obchodné informácie sú dokumentom vydaným firmou Spandex s.r.o. a bližšie špecifikujú podmienky dodania Tovaru Kupujúcemu. Zmluvou o spolupráci sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim upresňujúca výšku poskytnutého kreditu Kupujúcemu a splatnosť.


III. Objednávka, dojednanie, akceptovanie
1. Objednávku je možné dojednať písomnou formou, za ktorú sa považuje email, fax, dopis. Rovnako je možné objednávky uskutočniť prostredníctvom Spandex Call Centra.
2. Objednávka obsahuje tieto náležitosti: názov tovaru, objednávacie číslo ev. inú špecifikáciu, požadované množstvo, najneskorší termín dodania, spôsob dopravy a miesto dodania tovaru, obchodnú firmu Kupujúceho a adresu sídla firmy, IČO, DIČ, bankové spojenie a kontakt na osobu oprávnenú jednať v mene Kupujúceho.
3. Spoločnosť Spandex s.r.o. vyrozumie kupujúceho o akceptovaní objednávky bez zbytočného odkladu spravidla do 24 hodín po jej obdržaní. Objednávka je spoločnosťou Spandex s.r.o. akceptovaná vo chvíli, keď túto skutočnosť Kupujúcemu písomnou formou potvrdí. Zároveň je objednávka akceptovaná, ak túto skutočnosť spoločnosť Spandex s.r.o. 48 hodín po jej obdržaní písomne, telefonicky, faxom či emailom neodmietne.
4. Spoločnosť Spandex s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku ak:
a) Objednávka jasne nešpecifikuje parametre uvedené v odstavci 2 tohto článku; alebo
b) Objednávka stanovuje nereálne termíny dodania Tovaru Kupujúcemu, alebo iné nereálne požiadavky vybočujúce z týchto podmienok; alebo
c) Kupujúci má voči Predávajúcemu nesplatené záväzky po lehote splatnosti alebo je prekročený Kupujúcemu pridelený kreditný limit; alebo
d) Akceptácia objednávky by nebola v súlade s obchodnou politikou spoločnosti Spandex s.r.o.
5. V prípade odmietnutia akceptovať objednávku spoločnosť Spandex s.r.o. vyrozumie o tejto skutočnosti Kupujúceho. Obidve strany sa môžu dohodnúť na nových podmienkach dodania Tovaru.


IV. Zrušenie Objednávky
1. Kupujúci je oprávnený zrušiť / stornovať objednávku, ktorá bola Predávajúcim akceptovaná len písomnou formou a to najviac 5 pracovných dní pred dojednaným termínom dodania Tovaru. Pokiaľ k tomuto dôjde má Predávajúci nárok uplatniť stornovací poplatok až do výšky 70% z ceny Tovaru, ktorého objednávka bola Kupujúcim stornovaná. Zároveň má Predávajúci nárok na náhradu všetkých nákladov preukázateľne vynaložených na plnenie Kupujúcim zrušenej objednávky.
2. Stornovací poplatok i náhrada vynaložených nákladov sú splatné na základe daňového dokladu, ktorý vystaví spoločnosť Spandex s.r.o.


V. Dodacie podmienky a dodacie lehoty
1. Tovar možno považovať za dodaný, ak je odovzdaný Kupujúcemu, ním poverenému zástupcovi, alebo prvému prepravcovi v sídle Predávajúceho, prípadne na inom vopred dohodnutom mieste.
2. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť pri dodaní Tovaru, t.j. Tovar riadne a včas na dohodnutom mieste prevziať. Pokiaľ nebude Tovar prevzatý riadne a včas, hradí Kupujúci náklady spojené s jeho dopravou späť k Predávajúcemu.
3. Zodpovednosť za škody na Tovare predchádza na Kupujúceho okamihom dodania.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny, vrátane prípadnej zmluvnej pokuty v súvislosti s omeškaním platby.
a) Do úplného zaplatenia kúpnej ceny Kupujúcim je Tovar majetkom Predávajúceho. V prípade zaplatenia celej kúpnej ceny pred dodaním, prechádza vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho okamihom dodania Tovaru.
b) V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny v plnej výske zo strany Kupujúceho je spoločnosť Spandex s.r.o. oprávnená požadovať vrátenie dodaného Tovaru naspäť do svojho skladu na náklady Kupujúceho. Pokiaľ Kupujúci nevráti Tovar späť, nemôže sa domáhať vrátenia zaplatenej zálohy/časti kúpnej ceny na kúpu Tovaru. V prípade ničinnosti Kupujúceho je spoločnosť Spandex s.r.o. oprávnená sama alebo prostredníctvom tretej osoby dopraviť Tovar späť do svojho skladu a uhradiť na vrub prípadne zaplatenej zálohy/časti kúpnej ceny na kúpu Tovaru.
c) Spoločnosť Spandex s.r.o. je oprávnená písomnou formou doručenou Kupujúcemu sa výhrady vlastníctva vzdať bez ohľadu na výšku už uhradenej zálohy/časti kúpnej ceny.
5. Dodanie Tovaru možno dojednať týmto spôsobom:
a) Kupujúci (alebo ním poverený zástupca) Tovar prevezme osobne v sídle Predávajúceho počas jeho predajnej doby.
b) Kupujúcemu je Tovar dopravený prostredníctvom pravidelných rozvozov Predávajúceho. Objednávka kupujúceho je zaradená do konkrétneho rozvozu za predpokladu, ze bola predávajúcemu predaná najneskor do 17:00 predchádzajúceho dňa.
c) Kupujúcemu je Tovar dopravený špedičnou spoločnosťou, ktorá dodáva menšie balíkové zásielky (nie dosky) do 24 hodín. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať Tovar aj iným spôsobom a v iných termínoch než je tu uvedené.
6. Podrobnejšie podmienky dodania Tovaru upravujú „Obchodné informácie" vydávané spoločnosťou Spandex s.r.o. V prípade rozporu medzi znením týchto VOP a Obchodných informácií, platí za rozhodné znenie dokumentu Obchodné informácie.


VI. Cena tovaru
1. Predajné ceny Tovaru sa riadia platným aktuálnym Cenníkom Predávajúceho. Aktuálnym Cenníkom sa myslí Cenník platný v okamihu doručenia objednávky Kupujúceho Predávajúcmu. Ceny v Cenníku sú uvedené v eurách bez DPH a neobsahujú žiadny vedľajší náklad (doprava, balné a pod.)
2. Predávajúci si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny Cenníka bez predchádzajúceho upozornenia, na základe svojho jednostranného rozhodnutia. Spoločnosť Spandex s.r.o. poskytne Kupujúcemu na vyžiadanie aktuálne znenie Cenníka.


VII. Platobné podmienky
1. Cena Tovaru je hradená Kupujúcim jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) Pred dodaním Tovaru v hotovosti alebo bankovým prevodom na základe tzv. Proforma faktúry vystavenej Kupujúcemu.
b) V okamihu dodania Tovaru v hotovosti alebo prostredníctvom platobných kariet EuroCard/MasterCard, edc/ Maestro, VISA a VISA Electron v predajniach Predávajúceho. Táto podmienka platí bez výnimky pri nákupe, ktorého hodnota neprekročí 100E (bez DPH) ak nie je dohodnuté inak.
c) Po dodaní Tovaru v hotovosti (na dobierku) alebo bezhotovostne (bankovým prevodom) v termíne a spôsobom stanoveným Predávajúcim, tzv. platbou s odloženou splatnosťou formou čerpania dodávateľského kreditu.
2. O spôsobe úhrady ceny tovaru Kupujúcim rozhodne Predávajúci, ktorý je oprávnený ho zmeniť (nevzťahuje sa na už uzatvorené obchodné prípady). Po troch zákazkách uhradených Kupujúcim v hotovosti môže Predávajúci pristúpiť na spôsob úhrady platbou s odloženou splatnosťou formou čerpania kreditu, do výšky ktorého môže byť realizovaný nákup na faktúru. Pri tomto spôsobe úhrady je Predávajúcim poskytnutá štandardne lehota splatnosti v dÍžke 10 kalendárnych dní.
3. Najneskôr s uskutočnením štvrtého nákupu je Kupujúci povinný sa preukázať živnostenským listom (prípadne výpisom z obchodného registra), starým najviac 6 mesiacov.
4. Ak presiahne suma objemov zákaziek stanovenú výšku kreditu, Kupujúci doplatí čiastku, o ktorú nová zákazka prevyšuje výšku kreditu, v hotovosti alebo bankovým prevodom na základe Proforma faktúry. Každá neuhradená zákazka Kupujúceho znižuje disponibilnú výšku kreditu o príslušnú časť.
5. V prípade bezhotovostnej platby ceny Tovaru bankovým prevodom sa dátumom splatnosti, ktorý je uvedený na faktúre, rozumie najneskorší termín pripísania celej platby na účet Predávajúceho. Pokiaľ vzniknú pochybnosti na strane Predávajúceho o prevedení platby bankovým prevodom, je Predávajúci oprávnený vyžiadať si k nahliadnutiu výpis z bankového účtu Kupujúceho.
6. Pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s úhradou ceny Tovaru, tzn. platba nie je pripísaná na účet Predávajúceho najneskôr v deň splatnosti uvedenom na faktúre, účtuje Predávajúci Kupujúcemu úrok z omeškania, a to za každý započatý deň, za ktorý je Kupujúci v omeškaní s úhradou. Výška úroku z omeškania je uvedená explicitne na každej faktúre vystavenej Predávajúcim. V prípade nejasností alebo v prípade, že tento úrok nie je na faktúre vyčíslený, bude účtovaný úrok minimálne vo výške 0,05% denne z čiastky, ktorú Kupujúci uhradil po splatnosti alebo doposiaľ dlží.


VIII. Zľavy a kredity
Zľavy za celoročné odbery materiálov a výška kreditu a zľavy je určovaná podľa obratu dosiahnutého počas posledného sledovaného kalendárneho roku, kedy rozhodujúcim je obrat k jeho poslednému dňu.
Podrobnejšie sú podmienky kreditu upravené v individuálnych Zmluvách o spolupráci, upresňujúcich pridelenie kreditu Kupujúcemu od spoločnosti Spandex s.r.o.


IX. Množstevné zľavy a špeciálne ceny
1. Nárok na množstevnú zľavu získava Kupujúci okamžite pri jednorázovom nákupe stanoveného množstva Tovaru v Cenníku Predávajúcho.
2. Na špeciálnu zákazku môže Kupujúci po dohode s Predávajúcim získať jednorázovú mimoriadnu zľavu.
3. Ostatné zľavy na Tovar podliehajú písomnému schváleniu Predávajúcim a týkajú sa dlhodobých zmluvných vzťahov medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

X. Záruka na tovar, reklamácie
1. Predávajúci zaručuje Kupujúcemu akosť a vlastnosti Tovaru podľa údajov udaných výrobcom v dobe jeho odovzdania Kupujúcemu. Záručná doba začína dňom dodania Tovaru Kupujúcemu.
2. Kupujúci má nárok reklamovať prevzatý tovar v prípade, že preukázateľne nespÍňa technické alebo kvalitatívne parametre garantované Predávajúcim, a to bez odkladu po zistení závad.
3. Kupujúci je povinný svoju reklamáciu uplatniť písomne v sídle Predávajúceho, do rúk príslušného obchodného zástupcu alebo emailom alebo doporučenou poštou. Reklamovanú závadu tovaru je nutné špecifikovať s tým, že súčasťou uplatnenej reklamácie je tiež povinnosť Kupujúceho fyzicky odovzdať reklamovaný Tovar Predávajúcemu. Súčasne je Kupujúci povinný odovzdať Predávajúcemu dokumentáciu preukazujúcu, že reklamovaný Tovar bol dodaný spoločnosťou Spandex s.r.o.
4. Predávajúci sa zaväzuje vyjadriť sa k podanej reklamácii bez zbytočných odkladov. Ak bude reklamácia uznaná za oprávnenú, bude bez zbytočných odkladov Predávajúcim prednostne riešená nasledujúcimi spôsobmi:
a) Výmenou chybného Tovaru za bezchybný totožný alebo obdobný s porovnateľnými technickými parametrami,  v hodnote zodpovedajúcej kúpnej cene chybného Tovaru.
b) Poskytnutím zľavy z kúpnej ceny chybného tovaru. Zľava je poskytovaná bezhotovostne na základe dobropisu.
5. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na:
a) Závady, ktoré boli dôvodom pre poskytnutie zľavy z kúpnej ceny Tovaru
b) Chyby množstva alebo sortimentu dodaného Tovaru. Tieto závady je Kupujúci povinný uplatniť najneskôr v okamihu dodania Tovaru.
c) Chyby spočívajúce v nepatrných odchýlkach farebnosti, kvality alebo formátu, ktoré nevylučujú použitie Tovaru.
d) Závady, ku ktorým došlo v dôsledku nesprávneho spracovania, manipulácie, skladovania, mechanickým alebo chemickým poškodením alebo nedbalosťou zo strany Kupujúceho či tretej osoby.
e) Závady Tovaru, ktoré vznikli v dôsledku pôsobenia vyššej moci.
6. Na všetky technológie platí záruka 12 mesiacov, ak nebolo stanovené inak.
XI. Zodpovednosť za škodu
1. Spoločnosť Spandex s.r.o. nezodpovedá Kupujúcemu za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, neoprávneným zákrokom či používaním Tovaru alebo poskytnutím chybných údajov zo strany Kupujúceho.
2. Celková výška prípadnej náhrady škody je obmedzená čiastkou neprevyšujúcou celkovú výšku kúpnej ceny Tovaru, v súvislosti s ktorým prípadné škody vznikli.

XII. Obchodné referencie
Spoločnosť Spandex s.r.o. si vyhradzuje právo, pri zákazníckych refenciách, vo svojich propagačných materiáloch ako aj tlačových správach, uviesť Kupujúceho ako klienta kupujúceho Tovar od Predávajúceho.


XIII. Vyššia moc
1. V prípade, že niektorá strana nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodu okolností vyššej moci, ktoré nemôže ovplyvniť ani predvídať v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, nebude táto strana považovaná za stranu, ktorá bola v omeškaní alebo iným spôsobom nedodržala dojednania kúpnej zmluvy a nebude povinná plniť tieto svoje záväzky počas trvania vyššej moci. Toto sa nevzťahuje na platobné záväzky podľa kúpnej zmluvy.
2. Ktorákoľvek zo strán je oprávnená vypovedať kúpnu zmluvu z dôvodu pôsobenia vyššej moci len v prípade, že okolnosti vyššej moci pôsobia u protistrany dlhšie než 30 dní. Táto výpoveď musí byť v písomnej forme s 30 dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení opačnej zmluvnej strane.


XIV. Platnosť zmluvy, odstúpenie od zmluvy
1. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu splnenia ktorejkoľvek z podmienok uvedených v čl. I odst. 2 v týchto VOP.
2. Odstúpiť od kúpnej zmluvy možno len v týchto prípadoch:
a) Kupujúci je o viac než 2 týždne v omeškaní s platbou za kúpnu cenu Tovaru alebo je nemožné Tovar dodať z dôvodov spočívajúcich na strane Kupujúceho. V týchto prípadoch má Predávajúci nárok odstúpiť od zmluvy.
b) Predávajúci je o viac než 4 týždne v omeškaní s dodávkou Tovaru z dôvodov spočívajúcich na strane spoločnosti Spandex s.r.o. V takom prípade má Kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy.


XV. Rozhodné právo a jurisdikcia
Všetky záväzkové vzťahy a záležitosti z nich vyplývajúce, ktoré boli založené v súlade s týmito VOP, sa riadia obchodným zákonníkom a právnym poriadkom Slovenskej Republiky. Akékoľvek prípadné právne spory budú riešené na príslušnom súde, ktorým je súd podľa sídla spoločnosti Spandex s.r.o.


XVI. Platnosť obchodných podmienok
Akékoľvek zmeny sú možné len v písomnej forme. Jednotlivé čiastočné dojednania, ktoré menia tieto obchodné podmienky, sú platné len v tom prípade, že dôjde k ich písomnému potvrdeniu Predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť obsah týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, týmito obchodnými podmienkami neupravené, sa riadia príslušnou legislatívou Slovenskej Republiky.
Dátum vyhlásenia platnosti obchodných podmienok: 1.1.2017 Spandex, s.r.o.

text.skipToNavigation
 Späť na začiatok

Chystáte sa prejsť na   Webové stránky

Prechodom na   webové stránky, budete automaticky odhlásený.

Áno, chcem pokračovať. Nie, chcem zostať.

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Objednávanie zrušené

Žiadosť o účet v SAP

Oznámenie o prekročení časového limitu

Vaše prihlásenie vypršalo kvôli dlhšej nečinnosti.
Budete odhlásený a presmerovaný na prihlasovaciu stránku. Pre pokračovanie sa prihláste znova kliknutím na tlačítko OK.

Prečo? Tým sa výrazne znižuje šanca, že by sa niekto iný dostal k informáciám v prípade, že ste sa zabudli odhlásiť.

Ok

Nahrávam...