text.skipToContent

Algemene Leveringsvoorwaarden Nederland.

1. Definities

1.1 Onder “verkoper” wordt in deze voorwaarden verstaan Spandex Benelux B.V., gevestigd te Veenendaal aan de Koningsschot 39 (Postbus 701, 3900 AS Veenendaal).

1.2 Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met verkoper een koopovereenkomst aangaat.

1.3 Onder “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in het geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van koper.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met verkoper en afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Offertes en/of aanbiedingen

Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

4. Totstandkoming

4.1 De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door verkoper danwel door uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Indien verkoper aan koper een orderbevestiging toezendt geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij koper binnen een termijn van 2 dagen tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.

4.3 Annulering van overeenkomsten door koper is niet mogelijk zonder toestemming van verkoper. Toestemming van verkoper zal impliceren dat 30 % van de overeengekomen koopprijs bij wijze van schadevergoeding verschuldigd is, waarbij verkoper zich het recht voorbehoudt volledige schadevergoeding te vorderen.

5. Prijzen

5.1 De door verkoper opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Door verkoper in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden de verkoper niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken indien de levering van de zaken op een termijn van meer dan drie maanden was overeengekomen. Koper heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

6. Betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder dat koper enig recht op korting of schuldvergelijking toekomt.

6.2 Verkoper is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs danwel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens een aanvang te nemen danwel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment, rente verschuldigd van 1 % per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

6.4 Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is koper tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen, daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag. Koper zal naast de door de rechter op grond van het liquidatietarief vastgestelde kosten, tevens gehouden zijn tot vergoeding van de daadwerkelijk door verkoper in het kader van de gerechtelijke procedure gemaakte kosten - onder andere bestaande uit advocaatkosten - voor zover deze kosten uitgaan boven de op grond van het liquidatietarief vastgestelde gerechtelijke kosten.

6.5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als de koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Opschorting

Bij niet nakoming door de koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum heeft verkoper het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen verkoper en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Verkoper blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien verkoper in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat koper ook deze vorderingen van verkoper geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper.

8.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.

8.3 Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

8.4 Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die verkoper door terugneming heeft gemaakt.

9. Aflevering en risico

9.1 Aflevering vindt plaats “af Veenendaal”, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat verkoper de zaken zal bezorgen, in welk geval aflevering aan het door de koper aangegeven adres zal geschieden, waarbij de verzendkosten voor rekening van de koper zullen komen.

9.2 Het risico van de zaken gaat op koper over bij aflevering.

10. Levertijd

10.1 De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.

10.2 Verkoper is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft koper het recht om na het verstrijken van de levertijd verkoper schriftelijk te sommeren binnen twee weken af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

11 Klachten

11.1 Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen twee weken nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan verkoper.

11.2 Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of het reçu bij het aannemen te worden aangetekend danwel onmiddellijk schriftelijk aan verkoper te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.

11.3 Ook ingeval van klachten blijft koper verplicht binnen de overeengekomen termijn te betalen.

12 Garantie

12.1 Machines worden gedurende een periode van zes maanden na aflevering gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat de verkoper naar zijn keuze voor zijn rekening de zaken zal herstellen hetzij de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van verkoper. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan verkoper zijn gewijzigd of worden onderhouden. Deze garantie geldt alleen binnen Nederland. Overdracht van de garantie aan derden is uitsluitend met toestemming van verkoper mogelijk.

12.2 Ten aanzien van overige zaken geldt dat, voorzover deze onder toepassing van fabrieksgarantie zijn geleverd, koper aanspraken uit deze garantie uitsluitend kan doen gelden ten opzichte van de fabrikant.

12.3 Herstel buiten het kader van de garantie zal door verkoper in rekening worden gebracht.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Verkoper aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

13.3 In geval van onrechtmatige daad van verkoper, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is verkoper slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 1.134.450,54 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat verkoper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij verkoper heeft gemeld.

14. Overmacht

14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verkoper te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper.

15 Geschillen

15.1 Op overeenkomsten met verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper, tenzij verkoper de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft 16. Verzendkosten Voor algemene zendingen onder de € 210,00 worden -naast de verzendkosten- ook € 25,00 administratie- en handelingskosten berekend.

text.skipToNavigation
 Naar boven

U verlaat deze website en gaat naar de   website.

Bij het overschakelen naar de   website wordt uw sessie automatisch beëindigd en blijft u niet langer aangemeld.

Uw gebruikersaccount is slechts geldig op de Nederlandse website.

Ja, ik wens door te gaan.Neen, ik wens te blijven.

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Bestelling is gestopt

Helaas bent u niet bevoegd online te bestellen. Neem alstublieft contact op met ons team voor verdere hulp op 0800 772 63 39.

Een SAP klantnummer is vereist

Timeout notificatie

Uw login is verlopen wegens langere inactiviteit.
U wordt uitgelogd en omgeleid naar de login pagina. Klik op OK om verder te gaan en log opnieuw in.

Why? Dit verkleint de kans dat anderen bij uw gegevens kunnen komen ingeval u vergeet uit te loggen.

OK

Laden...