Algemene verkoopsvoorwaarden Spandex | Spandex België - Leading Brands for Graphic Solutions
text.skipToContent

Algemene verkoopvoorwaarden van Spandex nv

1 Algemene bepalingen

Dit document beschrijft alle rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de verkoop aan de klant van de producten van Spandex die op de bestelbon worden beschreven.
Het contract dat de partijen bindt, bestaat uit deze algemene voorwaarden en de bestelbon.
De ondertekening van de bestelbon of de betaling van een factuur door de klant vormt het bewijs dat hij deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt en hij afziet van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als deze verklaren als enige van toepassing te zijn en/of niet uitdrukkelijk door Spandex werden verworpen. De partijen aanvaarden dat de versie van de algemene voorwaarden die hen binden die is op de website van Spandex.

2 Bestelling

Voor alle bestellingen (ook die welke telefonisch worden gedaan) moet een bestelbon worden opgemaakt. Spandex behoudt zich het recht voor om vanaf de ontvangst van de door de klant ondertekende bestelbon de bestelling te weigeren, te aanvaarden of voorbehoud te formuleren.
Een bevestiging van ontvangst van de bestelling vormt geen aanvaarding van de bestelling.
Zodra de ondertekende bestelbon Spandex bereikt, zal de bestelling definitief worden geacht. Elke annulerings- of wijzigingsaanvraag dient schriftelijk te worden gedaan en zal kunnen leiden tot de toepassing van een schadevergoeding van 25% van de bestelbon of meer, indien de schade die Spandex lijdt door deze annulering of wijziging hoger is.

3 Levering

De levering vindt plaats op het ogenblik dat de producten door de klant of de transporteur worden opgehaald in de gebouwen van Spandex , zelfs ingeval het transport en/of de installatie zou(den) worden uitgevoerd door Spandex . De leverings- en desgevallend de installatietermijnen worden louter ter informatie gegeven. De niet-naleving van deze termijnen, om gelijk welke reden, kan geen aanleiding geven tot een schadeloosstelling van de klant.
Als de klant weigert zijn bestelling af te halen behoudt Spandex zich het recht voor de uitvoering van het contract te eisen of het contract na een voorafgaande ingebrekestelling te beschouwen als van rechtswege ontbonden ten nadele van de klant.
Bij gebrek aan betwisting per aangetekende brief verstuurd binnen 8 kalenderdagen na de levering zullen de producten definitief en zonder voorbehoud door de klant aanvaard worden geacht.

4 Prijzen en facturatie

De prijzen worden vermeld in euro en zijn exclusief btw. De transport- en verpakkingskosten zijn niet begrepen in de prijs en zijn ten laste van de klant.
De prijzen worden vermeld op de bestelbon, die een geldigheidsduur heeft van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de overhandiging of de verzending van de bestelbon aan de klant. Na die termijn heeft Spandex het recht de bestelling te weigeren. De betaling dient te gebeuren op het rekeningnummer en binnen de termijn vermeld op de factuur.
In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd, berekend tegen de interestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De interesten zijn verschuldigd voor elke begonnen maand. De niet-betaalde sommen worden bovendien vermeerderd met een overeengekomen forfaitaire vergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 65.
Enkel Spandex kan overgaan tot schuldvergelijking tussen de door klant aan Spandex verschuldigde bedragen en de door Spandex aan de klant verschuldigde bedragen

5 Overdracht van de eigendom en van de risico's

De producten blijven eigendom van Spandex tot het ogenblik dat de betrokken factuur integraal wordt betaald. Tot dat ogenblik is het de klant verboden de producten over te dragen, om te vormen, in pand of als waarborg te geven of in welke vorm dan ook aan derden uit te lenen of er op gelijke welke wijze over te beschikken.
De risico's worden aan de klant overgedragen bij de levering, zelfs ingeval het transport en/of de installatie door Spandex wordt uitgevoerd. Vanaf dat ogenblik draagt de klant de risico’s van verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernietiging.

6 Waarborgen

Bij gebrek aan betwisting per aangetekende brief verstuurd binnen 8 kalenderdagen na de levering zullen de producten definitief en zonder voorbehoud door de klant aanvaard worden geacht.
In geval Spandex bij een product een gebrek in fabricage of anderszins vaststelt, heeft zij het recht het desbetreffende product binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen. Dergelijke herstelling of vervanging sluit elke andere schadeloosstelling uit. Indien de prijs van een ter vervanging geleverd product hoger is dan de waarde van het vervangen product, is het verschil ten laste van de klant.
Het verlenen van de waarborg veronderstelt dat de geleverde producten worden gebruikt onder de voorwaarden van de catalogi, gebruiksaanwijzingen, handboeken of andere documenten die ter beschikking van de klant worden gesteld.

7 Aansprakelijkheid

Spandex kan slechts binnen de volgende perken aansprakelijk worden gesteld voor schade die het heeft veroorzaakt in de uitvoering van het contract:

  • (i) Spandex is slechts aansprakelijk voor de herstelling van voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade die de klant heeft geleden, met uitsluiting van de herstelling van alle indirecte of immateriële schade zoals bijkomende uitgaven, winstderving, verlies van winst, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, tijdverlies, enz. of schade ten gevolge van een verstoring van de commerciële activiteit.
  • (ii) De aansprakelijkheid van Spandex zal steeds beperkt zijn tot het bedrag van de factuur van de producten die aan de oorsprong van de schade liggen.
  • (iii) Spandex kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door een geval van overmacht of door toeval of door de schuld van de klant of derden. Onder ‘geval van overmacht’ wordt in dit contract verstaan: oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo's, explosies, stakingen of sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij personeelsleden van Spandex en van zijn leveranciers en onderaannemers zijn betrokken), overstromingen, langdurige vorst, brand of stormen alsook alle andere onvoorzienbare en onvermijdelijke omstandigheden die aan de controle van de partijen ontsnappen.
8 Diverse bepalingen

De klant mag het geheel of een deel van zijn rechten en verplichtingen slechts overdragen aan een derde met de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Spandex . Spandex mag de uitvoering van zijn verplichtingen toevertrouwen aan een onderaannemer of het geheel of een deel van zijn rechten en verplichtingen overdragen aan een derde zonder de voorafgaande toestemming van de klant.
Indien een of meer clausules van het contract nietig of in strijd met de geldende wetgeving worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten. Desgevallend zullen de partijen onderhandelen om een of meer bepalingen overeen te komen die toelaten in de mate van het mogelijke de door de nietig verklaarde clausule(s) nagestreefde doelstelling te bereiken.
De partijen komen overeen dat alle onderlinge communicatie via beveiligde e-mail of via fax dezelfde wettelijke waarde heeft als schriftelijke en ondertekende correspondentie. De niet-uitoefening door een partij van haar rechten die uit het contract voortvloeien, mag in geen geval worden beschouwd als een afstand van haar rechten.
Dit contract wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een betwisting die niet in der minne kan worden geschikt, zullen de hoven en rechtbanken van Brussel als enige bevoegd zijn.

9 Retourneren van goederen

Goederen kunnen enkel worden teruggezonden naar Spandex Benelux NV na een schriftelijk akkoord van Spandex Benelux NV. Alle kosten en risico’s aangaande het retourneren van deze goederen is ten laste van de klant. Retourzendingen worden enkel aanvaard indien de goederen zich in de originele verpakking en staat bevinden.

text.skipToNavigation
 Naar boven

U verlaat deze website en gaat naar de   website.

Bij het overschakelen naar de   website wordt uw sessie automatisch beëindigd en blijft u niet langer aangemeld.

Uw gebruikersaccount is slechts geldig op de Belgische website.

Ja, ik wens door te gaan.Neen, ik wens te blijven.

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Bestelling is gestopt

Helaas bent u niet bevoegd online te bestellen. Neem alstublieft contact op met ons team voor verdere hulp op 02 725 73 70.

Een SAP klantnummer is vereist

Timeout notificatie

Uw login is verlopen wegens langere inactiviteit.
U wordt uitgelogd en omgeleid naar de login pagina. Klik op OK om verder te gaan en log opnieuw in.

Why? Dit verkleint de kans dat anderen bij uw gegevens kunnen komen ingeval u vergeet uit te loggen.

OK

Laden...