Dodavatelské obchodní podmínky | Spandex - Leading Brands for Graphic Solutions
text.skipToContent

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení
Společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o., sídlem Pražská 238, 250 66 Zdiby, IČ 48589322 je společností zapsanou ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16504, která podniká v oblasti prodeje materiálu a technologií pro výrobu reklamy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují a specifikují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu mezi společností Spandex SyndiCUT, s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a třetí osobou jako kupujícím na straně druhé. Tento vztah vzniká a účinnost těchto VOP je dána okamžikem, ve kterém nastane jakákoli z uvedených skutečností:

 • přímým odběrem zboží kupujícím od prodávajícího
 • akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím.

II. Vymezení pojmů
Prodávajícím se rozumí společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o..
Kupujícím se rozumí všechny ostatní fyzické či právnické osoby vstupující do obchodního závazkového vztahu s prodávajícím.
Zbožím se rozumí předmět objednávky a dodávky.
Objednávkou se rozumí takové právní jednání Kupujícího ohledně koupě zboží od prodávajícího, kterým kupující vyjadřuje svoji vůli k nabytí vlastnictví ke zboží.
Ceník je dokument zveřejněný na internetových stránkách prodávajícího www.spandex.cz a obsahuje ceny zboží prodávajícího.

III. Objednávka
Objednávka má písemnou formu. Za písemnou formou se považuje také objednávka učiněná emailem a faxem. Za řádnou objednávku se kromě písemné objednávky považuje objednávka učiněná prostřednictvím internetových stránek prodávajícího nebo telefonicky prostřednictvím zákaznické linky.

Objednávka obsahuje tyto náležitosti: název zboží (typ, druh), číslo zboží, ev. jeho jiná specifikace, požadované množství, nejzazší termín dodání, způsob dopravy a místo dodání zboží, obchodní firmu kupujícího, adresu sídla firmy/místa podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení a kontakt na osobu oprávněnou jednat jménem kupujícího.

Prodávající vyrozumí kupujícího o akceptování objednávky bez zbytečného odkladu, zpravidla do 24 hodin po jejím obdržení. Objednávka je akceptována okamžikem písemného potvrzení kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku v těchto případech:

 • objednávka nesplňuje náležitosti řádné objednávky specifikované výše; v případě doplnění objednávky se má za to, že objednávka byla prodávajícímu doručena až v okamžiku, kdy obsahovala veškeré náležitosti dle těchto podmínek
 • kupující má vůči prodávajícímu peněžité závazky po splatnosti
 • z jiných závažných důvodů (akceptace objednávky by nebyla v souladu s obchodní politikou prodávajícího, objednávka stanovuje nereálné termíny dodání zboží kupujícímu či jiné nereálné požadavky vybočující z obchodních zvyklostí, těchto VOP apod.).

V případě neakceptace objednávky prodávající kupujícího neprodleně vyrozumí.  

IV. Zrušení objednávky
Kupující je oprávněn zrušit/stornovat již akceptovanou objednávku pouze písemnou formou a to nejdéle 5 pracovních dnů před sjednaným termínem dodání zboží. Pokud k tomuto dojde, má prodávající nárok uplatnit vůči kupujícímu stornovací poplatek až do výše 70% z ceny objednávaného/stornovaného zboží. Zároveň má prodávající nárok na náhradu všech nákladů prokazatelně vynaložených za účelem zrušení/storna objednávky.

Stornovací poplatek i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím.

V. Dodací podmínky a dodací lhůty
Zboží se považuje za dodané a objednávka za vyřízenou v okamžiku, kdy je zboží předáno kupujícímu, jím pověřenému zástupci nebo prvnímu přepravci v sídle prodávajícího, případně na jiném předem smluveném místě.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při dodání zboží součinnost, tj. zejména zboží řádně a včas na smluveném místě převzít. Pokud k předání zboží nedojde řádně a včas, hradí kupující náklady spojené s dopravou zboží zpět k prodávajícímu.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně případných úroků z prodlení a smluvní pokuty v souvislosti s prodlením se zaplacením kupní ceny. V případě zaplacení celé kupní ceny před dodáním zboží kupujícímu přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku, kdy je mu umožněno se zásilkou nakládat.

V případě prodlení kupujícího s úhradou byť jen části kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat vrácení dodaného zboží zpět do své provozovny na náklady kupujícího. Dokud kupující nevrátí zboží zpět, nemůže se domáhat vrácení zaplacené zálohy/části kupní ceny na koupi zboží.

Jestliže kupující před dodáním zboží nezaplatil žádnou zálohu/část kupní ceny za zboží a ocitne se v prodlení s úhradou byť i jen části kupní ceny, je za dobu užívání zboží od okamžiku jeho dodání do okamžiku jeho vrácení povinen zaplatit prodávajícímu za každý započatý měsíc užívání zboží jakožto bezdůvodné obohacení částku rovnající se minimálně 1/36 kupní ceny zboží.
V případě výzvy prodávajícího ke vrácení zboží následkem nezaplacení byť i jen části kupní ceny a nečinnosti kupujícího je prodávající oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dopravit zboží zpět do své provozovny a započíst uhrazené nebo vzniklé náklady na dopravu zboží zpět do své provozovny oproti případně zaplacené záloze/části kupní ceny na koupi zboží.

Prodávající je oprávněn vzdát se písemnou formou výhrady vlastnictví vůči kupujícímu bez ohledu na výši zaplacené zálohy/části kupní ceny

Dodání zboží lze sjednat těmito způsoby:

 • kupující (nebo jím pověřený zástupce) převezme zboží osobně v provozovně prodávajícího během prodejní doby
 • prodávající dopraví a předá zboží kupujícímu prostřednictvím svých pravidelných rozvozů; objednávka kupujícího je zařazena do konkrétního rozvozu za předpokladu, že byla prodávajícímu předána nejpozději do 17°° hod předešlého dne
 • zboží kupujícímu dodá spediční společnost, která dodává menší balíkové zásilky, do 24 hodin.

Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží i jinými způsoby a v jiných termínech, než je uvedeno.

VI. Cena zboží
Prodejní ceny zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Aktuálním ceníkem se myslí ceník platný v okamžiku doručení řádné objednávky kupujícího prodávajícímu. Ceny zboží v ceníku jsou uvedeny v českých korunách bez DPH a jejich součástí nejsou vedlejší náklady (tj. doprava, balné apod.).
Prodávající si vyhrazuje právo provést změny ceníku bez předchozího upozornění na základě jednostranného rozhodnutí.

 

VII. Platební podmínky
Cenu za zboží uhradí kupující jedním z následujících způsobů:

 • před dodáním zboží v hotovosti nebo bankovním převodem na základe tzv. proforma faktury vystavené prodávajícím
 • v okamžiku dodání zboží v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet v prodejnách prodávajícího; tento způsob úhrady platí bez výjimky při nákupu zboží, jehož hodnota nepřekročí částku 2.000,- Kč (bez DPH), není-li dohodnuto jinak
 • po dodání zboží v hotovosti (na dobírku) nebo bezhotovostně (bankovním převodem) na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím.

O způsobu úhrady ceny za zboží rozhoduje prodávající, který je oprávněn jej změnit (nevztahuje se na již uzavřené obchodní případy).

Pokud je kupující v prodlení s úhradou ceny za zboží, tj. platba není připsána na bankovní účet prodávajícího nejpozději v den splatnosti uvedeným na faktuře, má prodávající právo požadovat od kupujícího kromě zákonného úroku z prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

Po zaplacení celé kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad.

VIII. Záruka na zboží a reklamace zboží
Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží v rozsahu údajů udávaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Záruční doba počíná dnem dodání zboží kupujícímu.

Záruční doba činí 12 měsíců, není-li u daného zboží výrobcem uvedeno jinak.

Kupující má nárok reklamovat odebrané zboží v případě, že prokazatelně nesplňuje technické či kvalitativní parametry garantované prodávajícím, a to neprodleně po zjištění vad zboží.

Kupující je povinen svojí reklamaci uplatnit osobně v provozovně prodávajícího nebo písemně formou doporučeného dopisu a specifikovat reklamovanou vadu zboží. Součástí reklamace je též povinnost kupujícího fyzicky předat reklamované zboží prodávajícímu.

Náklady na dopravu vzniklé v souvislosti s dodáním zboží do provozovny prodávajícího k vyřízení reklamace jdou k tíži kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak. Současně je kupující povinen na požádání předložit prodávajícímu doklad o nákupu reklamovaného zboží/dodací list včetně dokladu o zaplacení kupní ceny.

Prodávající se zavazuje vyjádřit se k reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení.

Bude-li reklamace uznána za oprávněnou, pak bude prodávajícím řešena jedním z následujících způsobů:

 • opravou zboží v případě opravitelných vad
 • dodáním chybějícího zboží nebo výměnou vadného zboží, příp. výměnou části zboží vykazujícím vady za bezvadné totožné nebo obdobné se srovnatelnými technickými parametry v hodnotě odpovídající kupní ceně vadného zboží;
 • poskytnutím slevy z kupní ceny vadného zboží; sleva je poskytnuta bezhotovostně na základě dobropisu.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na:

 • vady, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny zboží;
 • vady v množství či sortimentu dodaného zboží; tyto vady je kupující povinen uplatnit nejpozději v okamžiku dodání zboží;
 • vady spočívající v nepatrných odchylkách barevnosti, kvality či formátu, které nevylučují použití zboží ke stanovenému účelu;
 • vady, ke kterým na zboží došlo v důsledku nesprávného zpracování, manipulací, skladování, mechanickým nebo chemickým poškozením nebo nedbalostí ze strany kupujícího či třetí osoby;
 • vady zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

IX. Odpovědnost za škodu
Prodávající odpovídá za škody vzniklé kupujícímu v důsledku zaviněného porušení povinnosti prodávajícího stanovených těmito VOP.
Prodávající neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením, mechanickým poškozením, neoprávněným zákrokem či užíváním zboží kupujícím nebo poskytnutím chybných údajů prodávajícímu ze strany kupujícího.
Celková výše případné náhrady škody je omezena částkou nepřevyšující celkovou výši kupní ceny zboží, na kterém škoda vznikla.

X. Obchodní reference
Prodávající si vyhrazuje právo označit kupujícího jeho obchodní firmou, IČ a sídlem/místem podnikání ve svých propagačních materiálech či tiskových zprávách nebo na internetových stránkách www.spandex.cz za účelem referencí pro budoucí zákazníky.

XI. Vyšší moc
Jestliže některá smluvní strana není schopna plnit své závazky vlivem vyšší moci, které nemohla v okamžiku uzavření kupní smlouvy ovlivnit ani předvídat, nebude tato smluvní strana považována za účastníka, který byl v prodlení či jiným způsobem nedodržel ujednání kupní smlouvy a nebude povinen plnit své závazky po dobu trvání vyšší moci. Toto se nevztahuje na závazky peněžitého charakteru kterékoli smluvní strany dle kupní smlouvy.

Smluvní strana, která je okolnostmi vyšší moci dotčena, je oprávněna písemně vypovědět kupní smlouvu z důvodu působení vyšší moci pouze v případě, že okolnosti vyšší moci působí u protistrany déle než 30 dnů. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XII. Odstoupení od smlouvy
Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, když:

 • kupující je déle než 14 dnů v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží
 • zboží není možné z důvodů spočívajících na straně kupujícího kupujícímu dodat

Kupující  může od kupní smlouvy odstoupit, když:

 • je prodávající v prodlení s dodáním zboží kupujícímu déle než 14 dnů z důvodů spočívajících na straně prodávajícího.

XIII. Rozhodné právo a jurisdikce
Veškeré závazkové právní vztahy, které byly založeny v souladu s těmito VOP včetně práv a povinností z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Případné právní spory budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem.

XIII. Platnost obchodních podmínek
Tyto VOP jsou platné datem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.spandex.cz, přičemž platí, že zveřejnění jejich aktualizovaného znění plně nahrazuje předchozí znění. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obsah VOP bez předchozího upozornění.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním VOP.

 

Datum platnosti obchodních podmínek: 1.12. 2015
Spandex SyndiCUT, s.r.o.

text.skipToNavigation
 Zpět na začátek

Chystáte se přejít na   webovou stránku.

Přechodem na   webovou stránku, budete automaticky odhlášen.

Ano, chci pokračovat. Ne, chci zůstat.

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Near Roll Completion

You request a quantity which is near to 1 or more complete rolls. Do you wish to order full rolls (quantity: ) or keep the requested quantity?

Objednávka není možná

Chcete založit zákaznickou kartu?

Oznámení o překročení časového limitu

Vaše přihlášení vypršelo kvůli delší nečinnosti.
Budete odhlášen a přesměrován na přihlašovací stránku. Pro pokračování se přihlaste znovu kliknutím na tlačítko OK.

Proč? Tím se výrazně snižuje šance, že by se někdo jiný dostal k informacím v případě, že jste se zapomněli odhlásit.

Ok

Nahrávám...